درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


توکسین متشکل از فاکتورهای مولد ادم ، محافظت کننده و فاکتور کشنده در کدام یک از باکتری های زیر وجود دارد؟

1 ) مایکوباکتریوم توبرکولوزیس
2 ) کلستریدیوم تتانی
3 ) بروسلا ملیتنسیس
4 ) باسیلوس آنتراسیس