درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از موارد زیر در مورد باسیلوس آنتراسیس صادق نیست؟

1 ) فاقد تار لرزان است
2 ) در محیط کشت فاقد کپسول است
3 ) اسپور مرکزی و بیضوی دارد
4 ) دارای همولیز بتا می باشد