درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کپسول کدام یک از باکتریهای زیر از جنس پلی ساکارید نمی باشد؟

1 ) استرپتوکوکوس پنومونیه
2 ) گونوکوک
3 ) باسیلوس آنتراسیس
4 ) هموفیلوس آنفلوانزا