درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از باکتریهای گروه باسیلوس در محیط خوندار معمولا همولیز نمی دهد؟

1 ) سرئوس
2 ) سوبتی لیس
3 ) آنتراسیس
4 ) هرسه نوع معمولا همولیز می دهند