درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


اسپور در باسیلوس آنتراسیس چه شکل است ودر کجای باکتری قرار دارد؟

1 ) بیضی - انتها
2 ) بیضی - مرکز
3 ) گرد - انتها
4 ) گرد - مرکز