درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


بیماری wool - sorter  بدنبال ورود کدام یک در دستگاه تنفس به وجود می آید؟

1 ) اسپور باسیل شاربن
2 ) اسپور و باکتری شاربن
3 ) باکتری و ایجاد تاول بدخیم
4 ) پنومونی ناشی از باسیل شاربن