درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در جایگزینی اگزوتوکسین باسیلوس آنتراسیس روی سطح سلول کدام یک از توکسین های کمپلکس اگزوتوکسینی فوق نقش دارد؟

1 ) edema factor
2 ) lethal toxin
3 ) protective antigen
4 ) موارد هر سه گزینه با هم