درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


تولید توکسین باسیلوس آنتراسیس به عهده کدام عامل است؟

1 ) کروموزوم باکتری
2 ) پلاسمید PXO1
3 ) باکتریوفاژ در حالت لایتیک
4 ) باکتریوفاژ در حالت لایزوژنیک