درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


ذوب ژلاتین به صورت سرو وارونه جزء تشخیص آزمایشگاهی کدام باکتری زیر است؟

1 ) باسیلوس آنتراسیس
2 ) کلستریدیوم پرفرینجنس
3 ) مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
4 ) مایکوباکتریوم لپره