درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


فرم شایع سیاه زخم در انسان کدام یک از اشکال بالینی است؟

1 ) ریوی
2 ) گوارشی
3 ) جلدی
4 ) عصبی