درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از مشخصات زیر مرفولوژی باسیلوس آنتراسیس است؟

1 ) باسیل های بزرگ چهار گوش اسپوردار گرم مثبت که گاهی گرم منفی رنگ می شود
2 ) باسیل های بزرگ گرم منفی بدون اسپور و کشیده
3 ) باسیل هایی به شکل کوکوباسیل بدون اسپور و گرم منفی
4 ) باسیل های گرم مثبت دمبلی شکل و کشیده و بدون اسپور