درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


ترکیب شیمیایی کپسول باکتری ها از پلی ساکارید هاست ولی در مواردی ترکیب آن شامل دی گلوتامیک اسید است آن مورد کدام است؟

1 ) پنوموکوک
2 ) باسیلوس آنتراسیس
3 ) کلبسیلا
4 ) استرپتوکوک های بتا همولیتیک