درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


تولید سمی با خصوصیات protective antigen و lethal factor و edema factor مربوط به کدام باکتری است؟

1 ) bordetella pertussis
2 ) bacillus anthracis
3 ) clostridium perfringens
4 ) listeria monocytogenes