درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


بیماری پشم ریسان چگونه بروز می کند؟

1 ) بلع مکرر اسپورهای کلستریدیوم بوتولینوم
2 ) استنشاق مکرر اسپورهای کلستریدیوم پرفرینجنس
3 ) مصرف مکرر گوشت و شیر آلوده به باسیلوس سرئوس
4 ) تنفس مکرر اسپورهای باسیلوس آنتراسیس