درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


بیماریزایی باسیلوس آنتراسیس مربوط به کدام یک از موارد زیر است؟

1 ) کپسول پلی ساکاریدی و توکسین
2 ) کپسول پپتیدی و اندوتوکسین
3 ) کپسول پپتیدی و توکسین
4 ) کپسول پلی ساکاریدی و پیلی