درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در مقایسه  باسیلوس با کلستریدیوم کدام مطلب زیر درست است؟

1 ) در اولی اسپور انتهایی و در دومی مرکزی است
2 ) هر دو دارای فاز سپتیسمیک هستند
3 ) هر دو گرم مثبت و دارای اسپور هستند
4 ) هر دو متحرک و بی هوازی هستند