درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام باکتری بر روی محیط ژلوز خوندار ایجاد کلنی به شکل سطح دندانهای آسیا میکند؟

1 ) اکتینومایسس اسرائیلی
2 ) باکتروئیدس فراجیلیس
3 ) فوزوباکتریوم نوکلئاتوم
4 ) لاکتوباسیلوس