درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


وجود دانه های گوگردی (سولفور گرانول) در ترشحات چرکی ناشی از این باکتری از مشخصه های قابل توجه است؟

1 ) مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
2 ) کالیماتوباکتر گرانولوماتیس
3 ) استرپتوباسیلوس مونیلیفرمیس
4 ) اکتینومایسس اسرائیلی