درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در محتویات چرکی یک آبسه تحت فکی پس از تهیه گسترش و رنگ آمیزی گرم ، لوکوسیت و باسیلهای گرم مثبت منشعب و شاخه شاخه مشاهده گردید کدام باکتری احتمالا می تواند عامل این عفونت چرکی باشد؟

1 ) کورینه باکتریوم دیفتریه
2 ) اکتینومایسس اسرائیلی
3 ) لاکتوباسیلوس دودرلاین
4 ) پروپیونی باکتریوم اکنه