درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


اکتینومایست ها:

1 ) شبیه قارچ ها و پروکاریوت می باشند
2 ) شبیه باکتری ها و یوکاریوت می باشند
3 ) شبیه قارچ ها و یوکاریوت می باشند
4 ) نه یوکاریوت و نه پروکاریوت می باشند