درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


گاردنلا واژینالیس کوکوباسیلی است :

1 ) گرم مثبت دارای کپسولی ازجنس پلی ساکارید
2 ) گرم متغیر و فاقد کپسول هیدرولیز کننده هیپورات
3 ) که برای رشد به محیطهای خوندار حاوی وانکومایسین نیاز دارد
4 ) که برای رشد به فاکتور X نیاز دارد