درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


لاکتوباسیل ها که دارای خصوصیا ت باسیل گرم مثبت ، بی حرکت ، بی هوازی اختیاری و کاتالاز منفی هستند از نظر اسپور - کپسول چگونه اند؟

1 ) اسپور دار - دارای کپسول
2 ) بدون اسپور و کپسول
3 ) اسپور دار - بدون کپسول
4 ) بدون اسپور و کپسول دار