درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


اریزیپلوتریکس دراای کدام خصوصیت زیر است؟

1 ) باسیل گرم مثبت ، کاتالاز مثبت است که اسکولین را هیدرولیز می کند
2 ) باسیل گرم منفی کاتالاز مثبت است که اسکولین را هیدرولیز میکند
3 ) باسیل گرم منفی بدون اسپور و کپسول و بیحرکت که از نظر بیولوژیکی مشابه لیستریا مونو سایتوژنز است
4 ) باسیل گرم مثبت بدون اسپور و کپسول و بیحرکت که از نظر بیولوژیکی مشابه لیستریا مونوسایتوژنز است