درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در کدام یک از باکتری های زیر مثل باکتری استرپتوکوک بتا همولیتیک گروه B دارای کمپ تست مثبت است؟

1 ) یرسینیا سودو توبرکولوزیس
2 ) فوزو باکتریوم
3 ) لیستریا منوسایتوژنز
4 ) مایکوباکتریوم اویوم