درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


تمام مظالب زیر در مورد عفونت با لیستریا مونوسایتوژنز صحیح است بجز:

1 ) در بافت های مختلف ایجاد آبسه و گرانولوما می کند
2 ) جهت جداسازی آن در آزمایشگاه نیاز به مواد مغذی و سرما وجود دارد
3 ) این باکتری یک باکتری درون سلولی اختیاری می باشد
4 ) مخزن آلودگی این باکتری فقط انسان است