درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از باکتری های زیر بطور بارز موجب سقط جنینی در انسان می گردد؟

1 ) هموفیلوس دوکره ای
2 ) لیستریا مونوسایتوژنز
3 ) فرانسیسلا تولارنسیس
4 ) بوردتلا برونشی سپتیکا