درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


بیماری گرانولوماتوز اینفانتی سپتیکا (granulomatosis infantiseptica) توسط کدام یک از باکتریهای زیر ایجاد می شود؟

1 ) Staphylococcus aureus
2 ) Erysipelothrix rhusiopathiae
3 ) Listeria monocytogenes
4 ) Bacillus anthracis