درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


لیستریا بر روی کدامیک از محیطهای زیر پس از 18 تا 24 ساعت کلنی های ریز به رنگ آبی متمایل به سبز ایجاد میکند؟

1 ) ژلوز خوندار
2 ) مک براید
3 ) مک کانکی
4 ) هکتون انتریک آگار