درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام آزمایش در آلودگی به لیستریا منوسایتوژنز (لیستریوزیس) کمک کننده است؟

1 ) استرینگ تست
2 ) اسکولای تست
3 ) الک تست
4 ) آنتون تست (ocular test)