درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


لنفوسیت های با کدام یک از مولکولهای زیر در سطح سلو ل B شناسایی می شوند:

1 ) CD4
2 ) CD8
3 ) CD3
4 ) CD19