درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


لنفوسیتهای B بالغ در حال استراحت دارای کدام ایمونوگلوبولین های غشایی هستند؟

1 ) IgM - IgG
2 ) IgM - IgD
3 ) IgM - IgA
4 ) IgM - IgE