درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


مولکول های زیر در سطح سلول برای شمارش تعداد لنفوسیت های B استفاده می شود بجز:

1 ) CD19
2 ) CD20
3 ) CD99
4 ) CD45