درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


ایمونوگلوبولین های IgM و IgD غشایی در کدام مرحله تکاملی سلول های B بر روی غشا وجود دارد؟

1 ) Pro - B cell
2 ) mature - B cell
3 ) Pre - B cell
4 ) plasma cell