درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


شکل نهایی لنفوسیت هایی که تولید آنتی بادی می نمایند کدام است؟

1 ) پرولنفوسیت
2 ) لنفوسیت T
3 ) لنفوسیت B
4 ) پلاسما سل