درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام پدیده در لنفوسیت B قبل از برخورد با آنتی ژن اتفاق می افتد؟

1 ) تعویض کلاس آنتی بادی
2 ) ترشح آنتی بادی
3 ) بروز گیرنده آنتی ژن
4 ) بلوغ میل ترکیبی