درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


برقراری خاطره ایمونولوژیک عمدتا به کدامیک از سلول ها وابسته است؟

1 ) منوسیت ها و ماکروفاژها
2 ) لنفوسیت های B و T
3 ) بازوفیل ها و ائوزینوفیل ها
4 ) سلول های کشنده طبیعی