درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدامیک از مولکولهای سطحی زیر بر روی لنفوسیت های B وجود دارد؟

1 ) CD19
2 ) CD56
3 ) CD8
4 ) CD4