درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


تماس با آنتی ژن در کدام مرحله تکاملی لنفوسیت های B را به سمت تولرانس می برد؟

1 ) Pro-B cell
2 ) Pre B-cell
3 ) immature B-cell
4 ) mature B-cell