درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


سلول B خاطره ای دارای همه خصوصیات زیر است بجز:

1 ) عمر طولانی دارد
2 ) دارای IgD غشایی است
3 ) ایمونوگلوبولین غشایی آن دارای میل ترکیبی بالایی است
4 ) تبدیل کلاس ایمونوگلوبولین در آن انجام شده است