درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


ترکیبات کربوهیدراتی و پروتئینی توسط کدام گروه از لنفوسیت ها قابل شناسایی است؟

1 ) هر دو لنفوسیت های B و T قادر به شناسایی ترکیبات فوق هستند
2 ) فقط لنفوسیت های T قادرند هر دو گروه از ترکیبات فوق را شناسایی کنند
3 ) لنفوسیت های B و T فقط قادرند ترکیبات پروتئینی را مورد شناسایی قرار دهند
4 ) فقط لنفوسیت های B قادرند هر دو گروه از ترکیبات را مورد شناسایی قرار دهند