درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


لنفوسیت B را با کدام ویژگی می شناسید؟

1 ) سیتوپلاسم زیاد و هسته بسیار کوچک
2 ) وجود هسته سه قسمتی
3 ) وجود CD4  در سطح سلول
4 ) وجود ایمونوگلوبولین در سطح سلول