درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از ویژگی ها منحصرا در لنفوسیت B وجود دارد؟

1 ) آنتی ژن T8
2 ) ایمنوگلوبولین غشایی
3 ) رسپتور برای جزء C5
4 ) تشکیل روزت با گلبول قرمز گوسفند