درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


لنفوسیت های B بعد از تحریک با آنتی ژن به کدام سلول تبدیل می شوند؟

1 ) پلاسموسیت
2 ) گرانولوسیت
3 ) ماکروفاژ
4 ) مونوسیت