درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


چگونه لنفوسیت های B در آزمایشگاه مورد شناسایی قرار می گیرند؟

1 ) با تعیین ایمونوگلوبولین های غشا آن
2 ) از روی رنگ سیتوپلاسم آن
3 ) با تعیین اندازه آن
4 ) با تعیین خصوصیات مرفولوژیک آن در زیر میکروسکوپ نوری