درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از سلول های زیر آنتی بادی سنتز میکند؟

1 ) پلاسموسیت
2 ) لنفوسیت T
3 ) ماکروفاژ
4 ) ماستوسیت