درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدامیک از موارد زیر در پاسخ های ایمنی اختصاصی نقش اصلی را بر عهده دارد؟

1 ) اینترفرون ها
2 ) پروتئین فاز حاد
3 ) لنفوسیت های B
4 ) نوتروفیل ها