درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


ساده ترین روش تشخیص لنفوسیت های B کدام است؟

1 ) به وسیله خصوصیات مرفولوژیکی
2 ) به وسیله وجود ایمونوگلوبولین های سطحی
3 ) به وسیله وجود رسپتور برای اجزای کمپلمان
4 ) تعیین آنزیم TdT در سیتوپلاسم سلول