درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از پذیرنده های زیر روی لنفوسیت B وجود ندارد؟

1 ) پذیرنده برای گلبول قرمز گوسفند
2 ) پذیرنده برای FC
3 ) پذیرنده از نوع ایمونوگلوبولین برای آنتی ژن
4 ) پذیرنده برای C3b