درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کلیه موارد زیردر آرکئی باکتریها یافت می شوند بجز:

1 ) کپسول
2 ) پپتیدوگلیکان
3 ) ریبوزوم
4 ) فلاژل