درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از سلولهای زیر سلول اصلی سیستم ایمنی همورال است؟

1 ) لنفوسیت T
2 ) لنفوسیت B
3 ) بازوفیل
4 ) ماکروفاژ